Algemene voorwaarden (2020) IWD Taxaties en Inspecties B.V.

Deze algemene voorwaarden bevatten de volgende definities:

a. IWD Taxaties en Inspecties B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch onder nummer en verder te noemen IWD.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die met IWD een overeenkomst sluit en verder te noemen opdrachtgever.

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en IWD.

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht verstrekt aan IWD, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

b. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

c. Eventuele voorwaarden van opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk vooraf zijn overeengekomen.

a. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door IWD ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor het laatstgenoemde een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.

b. Uiteraard is het mogelijk, na hiertoe gevoerd overleg tussen opdrachtgever en IWD om een opdracht, door een vooraf te benoemen functionaris van IWD te laten uitvoeren.

c. Onder opdrachten dienen onder andere de navolgende werkzaamheden te worden verstaan: – Advieswerk

– Inspecties
– Geven van preventie-adviezen – Taxaties
– Waardebepalingen

d. De rapportages mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel, waarvoor de opdracht in kwestie is verstrekt. Worden deze voor andere doeleinden gebruikt dan kan IWD hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

e. De opdrachtgever verstrekt alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens en relevante bescheiden.

f. De opdrachtgever is er voor verantwoordelijk, dat bij het verstrekken van de relevante gegevens en bescheiden aan de toepasselijke wetsartikelen en gedragscodes Persoonsgegevens is voldaan. Mocht als gevolg hiervan schade ontstaan dan is de opdrachtgever gehouden deze schade te vergoeden.

g. Indien het nodig is naar de mening van IWD om de opdracht tussentijds te beëindigen dan staat dit haar vrij. IWD zal dan vooraf hiertoe in overlegtreden met opdrachtgever.

h. In geval van tussentijdse beëindiging door opdrachtgever zal IWD de doorhaar tot op dat moment gemaakte kosten in rekening brengen.

a. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten wordt begrepen -, voordoet , die tot aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of bedragen waarop door IWD gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat op de betreffende polis van toepassing is. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor IWD aansprakelijkheid draagt, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door IWD gesloten algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

b. Indien en voor zover om welke reden dan ook, geen uitkering plaats vindt uit hoofde van de onder a genoemde verzekeringen, is de aansprakelijkheid van IWD beperkt tot maximaal driemaal het door IWD in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximering van € 10.000,00.

c. Alle vorderingsrechten uit welke hoofde ook vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

  1. De door IWD opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.
  2. Voor de door haar verrichte diensten dient IWD de BTW in rekening te brengen.
  3. Kosten voor de door IWD te maken kilometers zijn in de prijs begrepen. Eventuele extra reis-en verblijfskosten zijn

niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

  1. Verschuldigde sociale lasten en belastingen zullen door IWD worden afgedragen.
  2. Alle nota’s dienen binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te worden voldaan.
  3. Indien na aanmaning de opdrachtgever in gebreke blijft zijn de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van

invordering voor rekening van de opdrachtgever. Op dat moment is de opdrachtgever ook de wettelijke rente verschuldigd.

a. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

b. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in overleg te beslechten. De rechtbank in Den Bosch is dan in eerste aanleg bevoegd van het geschil kennis te nemen.

c. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en IWD is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse Recht.

a. Deze voorwaarden (Algemene Voorwaarden IWD Taxaties en Inspecties B.V. 2020) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Den Bosch onder nummer en van toepassing op alle opdrachten die op of na 1 mei 2020 tot stand zijn gekomen.

PDF

Door deze site te gebruiken stemt u in met het gebruik van cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten